We use cookies and similar technologies to improve advertising, and our website content, and to analyze customer activity. By clicking ACCEPT you agree to this.or read more

Conditions.

The website LatexONE.com is managed by :

company: SILTER
Adress: Jerozolimska 12 Krakow 30555 Poland
Company since: 03 oct 1992
Tax number: PL6790175262
Regon: 350042912

Terms and conditions of www.latexone.com

1. Orders can be made only by adult persons, by using an internet shop. Order will be accepted only in the moment of payment for goods, by use of credit cards, or by other methods described in the internet shop. Order confirmation happens at the moment of receipt of payment.
2. Information on the internet page does not represents strict commercial offer, just information about products and prices. Company SILTER can refuse orders realization without a particular reason. If the customer already paid, company SILTER will send the money back.
3. Our products are checked for quality before sending. If it occurs, an item has a defect (not caused by the client) the customer should send back the item and receive a new one or get money back in return. The customer has to prove in a reliable manner, that the item's defect is not caused by the client.
4. We give a guarantee in accordance with the law. SILTER does not carry responsibility for resulting damages caused by inadequate use of a product or when the customer damaged the item by using excessive force.
5. Company SILTER does not have goods in stock. All goods are produced on special customer's order, that's why they can not be sent back (because for example, the customer changed their mind).
6. Company SILTER produces the items by order, so the time of delivery can be 3 weeks, counting from the moment of receipt of payment.
7. SILTER keeps and converts customers' data only and exclusively for order realization.
8. Without regard to the country to which one of the items was sent, the transaction is executed in the area of Poland in accordance with Polish law.
9. In case of controversy place of jurisdiction of law is exclusively Cracow and use is exclusively Polish law. The place of stay, residences, and citizenship of the customer does not have such a chance of meaning. Obligatory text of regulations is text in the Polish language.
10. Products of SILTER company should be used only by adult persons, with their agreement, and never against the will of others. The use of SILTER products must take place with the attendance of partners, which cares for the security of users. SILTER products have the character of theatrical dresses and can not be used as protective clothing. Before the purchase of SILTER goods user should pass investigations, and medical assuring that he can use the goods without damage to health, such as breath problems, allergies, problems with the blood circulation system, or psychical trauma. People allergic to natural latex can not use products made from it. SILTER does not carry responsibility for physical, wholesome, and other harm caused by incorrect use of the `product.
11. The customer before a purchase has to to read and accept the conditions, terms, and FAQ on page www.latexone.com. Made of order is univocal with the fact that customer accepts the regulations of the shop.

Regulamin serwisu www.latexone.com, polska wersja

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienie zostanie przyjęte wyłącznie w momencie zapłaty za towar, kartą kredytową lub w inny sposób opisany w sklepie internetowym. Potwierdzenie zamówienia następuje w momencie zaksięgowania wpłaty.
2. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią ścisłej oferty handlowej, a jedynie informację o produktach i cenach. Firma SILTER może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Jeżeli Klient już zapłacił, firma SILTER odeśle pieniądze z powrotem.
3. Nasze produkty przed wysyłką są sprawdzane pod kątem jakości. Jeżeli okaże się, że rzecz ma wadę (nie zawinioną przez Klienta) Klient powinien odesłać rzecz i otrzymać nową lub otrzymać zwrot pieniędzy. Klient ma obowiązek rzetelnie wykazać, że wada towaru nie jest spowodowana jego winy.
4. Udzielamy gwarancji zgodnie z prawem. SILTER nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania produktu lub uszkodzenia towaru przez Klienta przy użyciu nadmiernej siły.
5. Firma SILTER nie posiada towaru na stanie magazynowym. Wszystkie towary produkowane są na specjalne zamówienie klienta, dlatego nie podlegają odesłaniu (ponieważ klient np. zmienił zdanie).
6. Firma SILTER produkuje wyroby na zamówienie, dlatego czas realizacji zamówienia może wynieść 3 tygodnie, licząc od momentu otrzymania płatności.
7. SILTER przechowuje i przetwarza dane Klientów wyłącznie i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
8. Bez względu na kraj, do którego została wysłana jedna z rzeczy, transakcja realizowana jest na obszarze Polski zgodnie z polskim prawem.
9. W przypadku sporu miejscem jurysdykcji prawa jest wyłącznie Kraków i stosuje się wyłącznie prawo polskie. Miejsce pobytu, miejsce zamieszkania, obywatelstwo klienta nie ma takiej szansy na znaczenie. Obowiązkowym tekstem regulaminu jest tekst w języku polskim.
10. Z wyrobów firmy SILTER powinny korzystać wyłącznie osoby dorosłe, za ich zgodą i nigdy wbrew woli innych osób. Korzystanie z produktów SILTER musi odbywać się przy obecności partnerów, którzy dbają o bezpieczeństwo użytkowników. Produkty SILTER mają charakter strojów teatralnych i nie mogą być używane jako odzież ochronna. Przed zakupem towaru SILTER użytkownik powinien przejść badania i badania lekarskie zapewniające, że może on używać towaru bez uszczerbku na zdrowiu w postaci problemów z oddychaniem, alergii, problemów z układem krążenia czy urazów psychicznych. Osoby uczulone na lateks naturalny nie mogą używać produktów z niego wykonanych. SILTER nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne, zdrowotne i inne spowodowane nieprawidłowym użyciem produktu.
11. Klient przed dokonaniem zakupu musi zapoznać się i zaakceptować warunki, regulamin oraz FAQ znajdujące się na stronie www.latexone.com. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta regulaminu sklepu.